fi
en

MuleSoft Anypoint MQ -integraatio

Integroimme asiakkaan tukipyyntöjärjestelmiä MuleSoftin työkalujen avulla.

Varsinainen kehitystyö suoritettiin MuleSoft-integraatioiden rakentamiseen tarkoitetulla Anypoint Studio -kehitysalustalla. Lähdekoodien versionhallintaan käytettiin Git-järjestelmää.

Integraatiot asennettiin MuleSoft-ympäristöön Jenkins-ohjelmistoa käyttäen joko asiakkaan omille palvelimille tai pilvipalveluun. Jenkins on avoimen lähdekoodin käännösautomaation palvelinohjelmisto. Työvaiheet kirjattiin tehtävienhallintaohjelmisto Jiraan.

Tukipyyntöjärjestelmät tarjosivat REST-rajapintoja, jotka kommunikoivat keskenään HTTP-pyyntöjen välityksillä. Tiedot järjestelmien välillä liikkuivat JSON-muodossa. HTTP-pyyntöjen autentikointiin käytettiin OAuth 2.0 -protokollaa.

CloudHub-pilvipalveluun asennetut integraatiot vastaanottivat sanomia, jotka toimitettiin Anypoint MQ -palvelun sanomajonojen kautta asiakkaan palvelimille asennetuille integraatioille. Anypoint MQ mahdollistaa hajautetun ja asynkronisen tiedonsiirron.

On premise -ympäristössä ajossa oleva sovellus käsitteli ja tarkisti saapuneen pyynnön oikeellisuuden, suoritti vaadittavat sanomamuunnokset sekä toimitti HTTP-pyynnön edelleen. Sanomamuunnokset tehtiin DataWeave-ohjelmointikielellä.

Integraatiologiikan toteuttamisessa käytettiin monipuolisesti Anypoint Studion tarjoamia komponentteja. Kaikki integraation monitoroinnin kannalta tärkeät tiedot kirjoitettiin sovelluksen lokitiedostoon.

Virheenhallinta toteutettiin myös Anypoint MQ -palvelua hyödyntäen. Sanomat, jotka eivät päätyneet haluttuihin järjestelmiin, lähetettiin erilliseen Anypoint MQ -sanomajonoon. Tässä jonossa olevat sanomat käsiteltiin ja lähetettiin tarpeen vaatiessa uudelleen.

Yksikkötestaukseen käytettiin MuleSoft-alustan MUnit-kehystä. MUnit-kehyksellä varmistetaan koodin eheyden säilyminen. Kehitystyön aikana integraatioita testattiin erillisessä kehitys- tai testiympäristössä. Kun integraatioiden todettiin toimivan halutun mukaisesti, suoritettiin vielä asiakkaan hyväksyntätestaus ennen käyttöönottoa.

Integraatioiden käyttöönoton jälkeen toimintaa seurattiin CloudHub-alustan ja asiakkaan palvelimien lokeista. Integraatio dokumentoitiin Confluenceen.